CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ (Áp dụng cho các đối tác bên ngoài)